Dragoi Bola 004 atala: Iratxo dortokaren Kinton lainoa

DragoiBolaTITLE_part004
DragonBall_kanzeban_01_064
DragonBall_kanzeban_01_065
DragonBall_kanzeban_01_066
DragonBall_kanzeban_01_067
DragonBall_kanzeban_01_068
DragonBall_kanzeban_01_069
DragonBall_kanzeban_01_070
DragonBall_kanzeban_01_071
DragonBall_kanzeban_01_072
DragonBall_kanzeban_01_073
DragonBall_kanzeban_01_074
DragonBall_kanzeban_01_075
DragonBall_kanzeban_01_076
DragonBall_kanzeban_01_077

Dragoi Bola 004 atala: Iratxo dortokaren Kinton lainoa